Βεβαιώσεις Μηχανικού

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση διαφόρων Βεβαιώσεων Μηχανικού:

  1. Βεβαιώσεις Χώρου Κύριας Χρήσης
  2. Βεβαιώσεις Μηχανικού του Ν.4178/2013

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, περιλαμβανομένων και των αιτία θανάτου δωρεών, που συντάσσεται (βάση Ν. 4178/2013) και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.