Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 • Τι είναι το ΠΕΑ

 Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού, κατά την οποία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες του αλλά και οι  ενοικιαστές του, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση για οποιαδήποτε χρήση.

Το ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο ή κτιριακή μονάδα κατηγορίας και χρήσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013 “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.” , σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

 • Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση του ΠΕA και ποια είναι η διάρκεια του;

Η έκδοση του ΠΕΑ είναι απαραίτητη για τις εξής περιπτώσεις

α) Μίσθωση κατοικίας ή καταστήματος οποιουδήποτε εμβαδού.

β) Αγοραπωλησία ακινήτου οποιουδήποτε εμβαδού.

γ) Ένταξη κατοικιών στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον.

δ) Έπειτα από ολοκληρωτική ανακαίνιση κατοικίας.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια, εκτός και αν γίνει ριζική ανακαίνιση του ακινήτου ενδιάμεσα, οπότε χρειάζεται επανέκδοση.

 • Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται?

1η Περίπτωση: Κτίρια με οικοδομική άδεια πριν το 1980.

 1. Κάτοψη οικοδομικής άδειας
 2. Εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα
 4. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου
 5. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 6. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
 7. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

2η Περίπτωση: Κτίρια με οικοδομική άδεια πριν το 1980 έως το 1985.

 1. Άδεια Οικοδομής
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
 5. Εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ
 6. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου
 7. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει)
 8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση , Τηλέφωνο)
 9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

3η Περίπτωση: Κτίρια με οικοδομική άδεια μετά το 1980.

 1. Άδεια Οικοδομής
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
 5. Πίνακας χιλιοστών ( κτίρια κατοικιών για περισσότερους των τριών ορόφων)
 6. Εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ
 7. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).
 10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.
 • Ποια κτίρια εξαιρούνται

Στις παρακάτω περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ.

α) Βιοτεχνικά – Βιομηχανικά

β) Αγροτικά

γ) Αποθήκες

δ) Πρατήρια υγρών καυσίμων

 • Ποια είναι η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για ένα ΠΕΑ

Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ, είχε καθοριστεί, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), ως εξής (εξαρτάται την χρήση του κτιρίου):

– Για διαμέρισμα, 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 150 ευρώ)

– Για μονοκατοικία, 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ)

– Για πολυκατοικία, 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ)

– Για άλλη χρήση: για επιφάνεια έως 1.000 τμ, η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 300 ευρώ), ενώ για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τμ, για τα πρώτα 1.000 τμ η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ και για τα υπόλοιπα τμ, η αμοιβή είναι 1,5 ευρώ/τμ.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων, οι αμοιβές των μηχανικών (και των Ενεργειακών Επιθεωρητών) διαμορφώνονται ελεύθερα (κατόπιν διαπραγμάτευσης) και οι παραπάνω αποτελούν τις «νόμιμες αμοιβές», βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και κρατήσεις.