Συγκρότημα

με Acropolis Adobe Buff – Ανατολή, Ιωάννινα